Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
Drum Band
V
4
Tenis Meja
V
5
Rebana
V
6
Komputer
V
7
Qiro'ah
V

Tidak ada komentar:

Posting Komentar